2017. január 1-től módosul a vadászati törvény

A vadászati törvény egyes rendelkezéseinek fokozatos módosítását a 2015. évi CLXXXIII. tv. tartalmazza, amelyet az Országgyűlés a 2015. november 17-i ülésnapján fogadott el, a kihirdetés napja 2015. november 26. volt.

A 2016. december 31-ig hatályos Vtv.-t a 2016-ban tartott földtulajdonosi gyűlésekre kellett alkalmazni. Problémát okozott egyeseknek – és ez a sajtóban megjelent ellentétes nyilatkozatokból is kiderült -, hogy a 2016. december 31-ig hatályos Vtv. a tájegységi vadgazdálkodási terv időtartamát 20 évben, a vadgazdálkodási üzemterv időtartamát tíz évben állapította meg. Ha tehát a 2016. december 31-ig hatályos Vtv. rendelkezései alapján hozta meg a határozatait a földtulajdonosi gyűlés, akkor a haszonbérleti szerződés stb.

időtartama (amelyekre a vadgazdálkodási üzemterv vonatkozik) nevesítve tíz év lett volna. A vadászati hatóság a vadászterület határait kijelölő határozataiban a terület határát a vadgazdálkodási üzemterv idejére állapította meg, anélkül, hogy megjelölte volna ennek időtartamát – mert egyébként a törvény tartalmazza ezt. Ezt a gyakorlatot volt célszerű követni a földtulajdonosi gyűlések határozatainak meghozatala során is, mert a Vtv. módosította a vadgazdálkodási üzemterv időtartamát. Ezt a módosítást a 2015. évi CLXXXIII. tv. 2017. január 1-től be is vezette, mert a vadgazdálkodási üzemterv időtartama is 20 év lett. Aki tehát a földtulajdonosi gyűlés határozataiban nevesítette volna számszerűen az akkor hatályos tíz évet, akkor ezt a 2017. január 1-től hatályos Vtv. módosítás felülírta 20 évre.

Hasonlóképpen 2017. január 1-től módosulnak a vadászterületen a vadgazdálkodási, vadászati létesítményekre vonatkozó szabályok is.

A módosítást tartalmazó rendelkezések:

1996. évi LV. törvény

Hatályos: 2017.01.01 – 2017.02.28

Vadgazdálkodási üzemterv

Vtv.44. § (1) A vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a tájegységi vadgazdálkodási terv alapján elkészített, húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni vagy hasznosítani.

(2) A tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított három hónapon belül a tájegységi fővadász elkészíti a vadászatra jogosult részére a vadgazdálkodási üzemtervre vonatkozó javaslatát. A vadászatra jogosult a tájegységi vadgazdálkodási terv hatálybalépésétől számított hat hónapon belül jóváhagyásra benyújtja a vadászati hatóság részére a vadászterületre vonatkozó vadgazdálkodási üzemtervet.

(3)  A vadgazdálkodási üzemterv elkészítése során figyelemmel kell lenni

a) a vadászterületen élő vadfajok genetikai értékének megőrzésére,

b) a vadállomány egyedsűrűségének megnövekedéséből eredő károk megelőzésére, és

c) a környezetével egyensúlyban élő egyedsűrűségű vadállomány tartamos hasznosítására.

(4) A tájegységi fővadász a vadgazdálkodási üzemtervre vonatkozó javaslattételről, illetve a vadászatra jogosult az üzemterv elkészítéséről a tájegységi vadgazdálkodási tervnek az adott vadászterületre vonatkozó előírásai szerint köteles gondoskodni.

(5) A vadászatra jogosult felel a vadgazdálkodási üzemtervben foglaltak végrehajtásáért.

Vtv.45. § (1) A vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza:

a) a vadászterület azonosító adatait;

b)

c) a vadászterületen található vadállomány jellemzőit;

d) a vadállomány-szabályozás helyi irányelveit;

e)

f) a vad és élőhelyének védelmével, továbbá a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket.

(2) A vadgazdálkodási üzemtervet a vadászati hatóság hagyja jóvá.

(2a) Az üzemtervet és az üzemterv szerinti szakszerű vadgazdálkodást a vadászati hatóság

a) a tájegységi fővadász szakvéleményének figyelembevételével,

b) a tájegységi vadgazdálkodási terv módosításakor, illetve

c) ha az élőhely állapotában, a vadászterületen vagy a vadállományban bekövetkezett változás ezt indokolja

kérelemre vagy hivatalból, de legalább hétévenként felülvizsgálja, és szükség esetén dönt a vadgazdálkodási üzemterv módosításáról.

Az éves vadgazdálkodási terv

Vtv.47. § (1) A vadászatra jogosult a vadgazdálkodási üzemterv alapján köteles a vadászterület éves vadgazdálkodási tervét elkészíteni és azt legalább a tárgyév február hónapjának tizenötödik napjáig a vadászati hatósághoz jóváhagyás céljából benyújtani.

Vtv.29/A. § (1) Vadászterületen vadgazdálkodási, vadászati létesítmény a föld használójának előzetes hozzájárulásával létesíthető.

(2) Ha a vadászterületen korábban létesített létesítmények, berendezések tulajdonjogának, illetve használatának kérdésében a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáig nem jön létre megállapodás, a létesítmények, berendezések létesítője a jogalap nélküli gazdagodás szabályai szerint megtérítési igénnyel léphet fel a vadászatra jogosulttal szemben.

(3) Vadgazdálkodási, vadászati létesítmény

a) védett természeti területen a természetvédelmi hatóság, illetve

b) a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium vagyonkezelésében

lévő területen a katonai hatóság

engedélyével létesíthető.

(4) Vadászterületen – a (3) bekezdésben meghatározott, illetve az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény hatálya alá tartozó területeket kivéve – a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés a vadászatra jogosult hozzájárulásával, és a vadászati hatóság engedélyével létesíthető.

(5) A vadászterületen, a (4) bekezdés szerinti kerítés létesítésekor, figyelemmel kell lenni a vad természetes életfeltételeire, jellemző mozgásirányára.

(6) A vadászterületen engedély nélkül létesített kerítés esetén a vadászterületen kerítés létesítését engedélyező hatóság határoz a vad mozgását befolyásoló, tartós telepítésű kerítés fennmaradásáról vagy annak lebontásáról. A kerítés fennmaradásának engedélyezése nem mentesíti a kerítés létesítőjét az engedély nélküli kerítés létesítése miatti felelőssége alól.

Kategória: Hírek, aktualitások | 2017. január 1-től módosul a vadászati törvény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT minta letölthető

mukodesi-szabalyzat-minta

Kategória: Hírek, aktualitások | MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT minta letölthető bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Letölthető dokumentumok

Földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyv minta

Vadásztársaság helyi szabályzat minta

Földtulajdonosi közösség jelenléti ív minta

Haszonbérleti szerződés minta

Kategória: Hírek, aktualitások | Letölthető dokumentumok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva