Gyakori kérdések – Vtv. Vhr.

A földtulajdonosi közös képviselőnek ki kell-e kérnie az erkölcsi bizonyítványt?

Nem, kivéve, ha vadászati hatóság ezt kéri. Sem a Vhr. 1. sz. melléklete A. pontja („1. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez”), sem a NÉBIH honlapján közzétett Kérelem a tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vételéhez” c. nyomtatvány nem kívánja meg az erkölcsi bizonyítvány csatolását.

A Vtv. rendelkezéseiből sem következik az, hogy a közös képviselőnek előre igazolnia kellene a megválasztása során vele szemben támasztott feltételek igazolását.

Vtv.12. (5) Nem lehet képviselő, aki:

a) büntetett előéletű;

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

(6) A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség által megválasztott képviselő (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti feltételeknek való megfelelését a (3) bekezdésben meghatározott nyilvántartásba vétel során megvizsgálja.

(7) Nem lehet a tulajdonosi közösség képviselője az a személy, aki annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt

 

A fentiekből az következik, hogy a vadászati hatóság vizsgálhatja a képviselő jogszabályi megfelelőségét és ehhez okiratokat (elfogadó nyilatkozat, erkölcsi bizonyítvány,stb.) kérhet.A büntetett előélet erkölcsi bizonyítvánnyal igazolható, de a foglalkozástól eltiltás igazolása már nehezebb. Mivel az idézett Vhr. 1. sz. melléklete és NÉBIH adatlap nem kéri mellékletként ezen igazolások csatolását, célszerű, ha a közös képviselő megválasztása előtt nyilatkozik – vagy a jegyzőkönyvben, melyet ez esetbe alá kell írnia, a működési szabályzatban, vagy külön okiratban, vagy akár mind a három okiratban – arról, hogy a megválasztását elfogadja, tovább vele szemben kizáró és összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

 

A tulajdonosi közösség gyűlésének határozatait a közös képviselőnek közzé kell-e tennie?

Igen. A Vhr. 10. § (2) szerint a tulajdonosi közösség képviselője – a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével – a Vtv. 14. §-ában meghatározott módon tájékoztatást tesz közzé a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és módjáról, továbbá – a meghozataluktól számított tizenöt napon belül – a tulajdonosi gyűlésen hozott határozatokról.

Ebből következik, hogy valamennyi gyűlés valamennyi határozatát hirdetményben kell közzétennie a közös képviselőnek, 30 napra, a kifüggesztés és a levétel napját pedig igazoltatnia kell.

A helyi szabályzat és a házi szabályzat azonos-e?

Nem feltétlenül – elnevezésében semmiképpen -, de lehet azonos tartalmú is. A vadászati jogszabályok mindenütt helyi szabályzatot említenek, „házi szabályzat” elnevezés sem a Vtv.-ben, sem a Vhr.-ben nincs, a „házi szabályzat” elnevezés még a MAVOSZ időkből származik és idejétmúlt elnevezés. Nincs akadálya annak – sőt kívánatos is -, hogy a helyi szabályzatba kerüljön belefoglalásra az un. házi szabályzat valamennyi hatályos rendelkezése, ugyanis a Vtv. és a Vhr. mindenütt a helyi szabályzat elnevezést használja, annak tartalmára eligazítást ad, stb. Mindezt a helyi szabályzatra vonatkozó hatályos rendelkezések is alátámasztják. melyek az alábbiak:

A Vhr. 2/A. § (2) szerint a vadászatra jogosult nyilvántartásba vételi kéreleméhez mellékelni kell:

a) a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát

Vhr. 65. § (2) A jogosult a vadászat részletes rendjét a vadászterületnek megfelelően, a helyi viszonyok szerint köteles megállapítani és a helyi szabályzatot a vadászati napló és teríték-nyilvántartás mellé is bejegyezni, illetve csatolni.

(3) A vadász köteles a helyi szabályzatban foglaltakat megtartani, valamint a jogosult által felhatalmazott vadászatvezetőnek, illetve kísérő vadásznak a vadászat rendjére vonatkozó utasításait követni. A vadászatra vonatkozó szabályok, illetve utasítások megszegőjét a vadászatvezető, egyéni vadászat esetén a jogosult vagy a hivatásos vadász figyelmezteti, súlyosabb esetben az érintett vadászatból kizárja.

Vhr. 66. § (6) A helyi szabályzatban foglalt rendelkezések megsértése esetén – amennyiben az a Vtv. alapján nem minősül jogosulatlan vadászatnak, vagy a vadászat rendje megsértésének – a vadászatra jogosult járhat el.

13. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez

Vadászat helyi szabályzata:

A haszonbérleti szerződést mikor kell benyújtani jóváhagyásra és mit kell mellékelni a kérelemhez?

A Vtv.18. § (1) bekezdés szerint  a vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést annak aláírásától számított hatvan napon belül a haszonbérlőnek a vadászati hatósághoz jóváhagyásra be kell nyújtania. A kérelem benyújtása egyidejűleg a haszonbérlő vadászatra jogosultként történő nyilvántartásbavételi kérelmének is minősül.  A vadászati jog haszonbérletére kötött szerződést a vadászati hatóság hagyja jóvá. A vadászati hatóság a szerződés jóváhagyásával egyidejűleg határoz a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásáról, valamint a haszonbérlő vadászatra jogosultként történő nyilvántartásba vételéről is. Ezt az előírást kell alkalmazni a vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés módosításakor is.

A kérelemhez a jogszabály szerint az alábbiakat kell mellékelni:

Vhr. 2/A. § (1) A haszonbérleti szerződés megkötését követően a vadászatra jogosult az 1. számú mellékletben meghatározott adattartalommal, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a vadászatra jogosultat a 1. számú melléklet B. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi, valamint a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg a vadászterület azonosító kódszámát kiegészíti a vadászterület rendeltetését, a vadászatra jogosultság módját és a vadászatra jogosult szervezeti formáját jelölő kódszámokkal.

(2) A kérelemhez mellékelni kell:

a) a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát, valamint

b) a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést.

(3) A vadászati hatóság a vadászatra jogosult nyilvántartásba vétel iránti kérelmét elutasítja, ha

a) a haszonbérleti szerződést olyan tulajdonosi gyűlésen hozott döntés alapján kötötték meg, amelynek összehívása során a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek,

ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, vagy

ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

b) a kérelmező a Vtv. 16. § (1) és (2) bekezdésében, illetve 107. §-ában meghatározott feltételnek nem felel meg.

(4) A vadászati hatóság a Vtv.-ben meghatározott eseten túl a vadászatra jogosultat a nyilvántartásból törli, ha

a) a vadászati jog hasznosítására kötött haszonbérleti szerződés megszűnik,

b) a haszonbérlőt a haszonbérlő bejegyzésére jogosult bíróság vagy cégbíróság törli a nyilvántartásából,

c) a vadászatra jogosult felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett.

A földtulajdonosi képviselő és a vadászatra jogosult nyilvántartásba vételéhez milyen adatok szükségesek, lehet –e egyszerre előterjeszteni mindkét kérelmet?

A nyilvántartásba vételhez a kötelező adattartalmat a Vhr. 1.sz. melléklete, a nyomtatványt a NÉBIH honlapja tartalmazza. Ha a mellékletek rendelkezésre állnak, nincs törvényi akadálya annak, hogy a két – kitöltött és aláírt – kérelmet egyidejűleg is előterjesszék, de külön-külön kell benyújtania a földtulajdonosi közös képviselőnek és a vadászatra jogosultnak.

1. számú melléklet a 79/2004. (V. 4.) FVM rendelethez504

A. A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

1. A közös képviselő neve:

2. A közös képviselő lakcíme/székhelye:

3. A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma:

4. A közös képviselő telefonszáma:

5. A közös képviselő e-mail címe:

6. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

7. A vadászterület kódszáma (megyekódja és a vadászterület sorszáma):

8. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):

B. A vadászatra jogosult nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma

1. A vadászatra jogosult neve:

2. A vadászatra jogosult címe/székhelye:

3. A vadászatra jogosult adóazonosító jele/adószáma:

3.1. A vadászatra jogosult bírósági bejegyzés száma:

4. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

5. A vadászati jog formája:

6. A vadászati jog hasznosításának módja:

7. Keltezés, a kérelmező aláírása (bélyegzője):

Kérelem a tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vételéhez

1. A közös képviselő neve:

2. A közös képviselő lakcíme/székhelye:

3. A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma:

4. A közös képviselő telefonszáma:

5. A közös képviselő e-mail címe:

6. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

7. A vadászterület kódszáma (megyekódja és a vadászterület sorszáma):

Kelt: …………………………………………………………….

kérelmező aláírása

Csatolt dokumentumok: száma ………….. db

Csatolt dokumentumok felsorolása:

A kérelemhez mellékelni kell:

a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

 

Kérelem a vadászatra jogosult nyilvántartásba vételéhez

 

 

 

1. A vadászatra jogosult neve:

2. A vadászatra jogosult lakcíme/székhelye:

3. A vadászatra jogosult adóazonosító jele/adószáma:

3.1 A vadászatra jogosult bírósági bejegyzés száma:

4. A vadászterület határát megállapító határozat száma:

5. A vadászati jog formája:* önálló vadászati jog társult vadászati jog

6. A vadászati jog hasznosításának módja:* önálló gyakorlás haszonbérbeadás útján

Kelt: …………………………………………………………….

kérelmező aláírása

* A megfelelő rész kinyomtatás után aláhúzandó.

Csatolt dokumentumok: száma ………….. db

Csatolt dokumentumok felsorolása:

A kérelemhez mellékelni kell:

a vadászatra jogosult által elfogadott, az azonosító jel használatának részletes szabályait magába foglaló, a vadászat helyi rendjét részletesen tartalmazó szabályzat (a továbbiakban: helyi szabályzat) teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát, valamint

a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti szerződést.

 

Kategória: Hírek, aktualitások | Gyakori kérdések – Vtv. Vhr. bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Letölthető dokumentumok

Földtulajdonosi gyűlés jegyzőkönyv minta

Vadásztársaság helyi szabályzat minta

Földtulajdonosi közösség jelenléti ív minta

Haszonbérleti szerződés minta

Kategória: Hírek, aktualitások | Letölthető dokumentumok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmény

A Vtv. módosított szabályai szerint kell a földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetményt összeállítani. Ennek – többek között – azért van jelentősége, mert a földtulajdonosi gyűlésen érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

Számos hirdetmény minta kering a neten is, de azt javasoljuk, hogy ezeket mindenképpen vessék össze a hirdetményt összeállítók a Vtv. és a Vhr. rendelkezéseivel.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nemcsak a Vtv. 12.§ (1) bekezdés a-c. pontjaiban kell döntenie a gyűlésnek, hanem a működési szabályzat elfogadásáról (Vtv.12. § (12) bekezdés), illetve a tulajdonosi közösség és a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről (Vhr. 10.§ (1) bekezdés), valamint dönthet a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról is, mert a tulajdonosi közösség erről – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet. (Vhr. 10.§ (3) bekezdés).

A napirendi pontok összeállításának azért is van jelentősége, hogy a földtulajdonosi gyűlést ne kelljen állandóan összehívogatni.

Tehát a jogszabályok alapos ismerete esetén összeállítható a hirdetmény, amelyhez az alábbi mintát mellékeljük.

Dr. Mészáros Attila

ügyvéd

HIRDETMÉNY

Alulírottak, mint a ………………………..Kormányhivatal vadászati hatósága jogerős határozatával megállapított – és a jelen hirdetmény mellékleteként csatolt térképi megjelölésű – …………………………..kódszámú vadászterület határaival érintett ……………………………………..Földtulajdonosi Közösség jelen hirdetményt aláíró földtulajdonosai illetve földtulajdonosi meghatalmazással rendelkezők – az összes földtulajdonosnak a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5-eként – az 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 12.§ (1) bekezdés a./, b./ és c./ pontjában írt okból – figyelemmel a Vtv. 14.§-ban írt eljárási rendre –

2016. ………. ………….. ………..órára

földtulajdonosi gyűlést

hívunk össze.

A gyűlés helye: …………………………….. ……………..

A Vtv.12.§ (1) bek. a./,b.,c./ pontjai és a (12) bekezdés szerinti határozathozatalt igénylő napirendi pontok:

1. Döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről

2. Döntés a vadászterület határának a Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, kivéve, ha nincs a megváltoztatásra irányuló módosító javaslat

3. Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről

4. A földtulajdonosi közösség működési szabályzatának elfogadása (Vtv. 12.§ (12) bekezdés, Vhr.9.§ (1) bekezdés)

5. Döntés a tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről. (Vhr. 10.§ (1) bekezdés)

6. Döntés a a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról (Vhr. 10.§ (3) bekezdés)

A napirendi kérdésekben hozott határozatot írásba kell foglalni. A határozatról készült és két tanúval hitelesített okirat egy példányát a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a tulajdonosi közösség gyűlését követő tizenöt napon belül meg kell küldeni.

A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés helyszínén ……órától kezdődik.

Tájékoztatások és figyelmeztetések:

Társult vadászati jog esetén a Vtv. 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti. A kezdeményezőnek a vadászati hatóság és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra hirdetményt kell közzétennie, amelyet a gyűlést megelőző napig kell kifüggesztve tartani. A hirdetmény – tájékoztató jelleggel – a települési önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –, elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.

A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tulajdonosi közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a vadászterület térképi megjelölését. A tulajdonosi közösségi gyűlést csak a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

A határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatják.

A földtulajdonosi gyűlésen  érvényes határozat csak akkor hozható, ha a földtulajdonosok gyűlésének összehívása érdekében eleget tettek a Vtv. 14.§ (1) bekezdésben foglalt fenti eljárásnak.

A Vhr. 9.§. (3) bekezdése szerint a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a Vhr.9.§ (3) bekezdésében felsorolt okirattal igazolva be nem jelentették.

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet nyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.(Ptk.5:78.§)

A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.

A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy

a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,

b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint

c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.

Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét a jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

A földtulajdonosi gyűlésen a földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.

Nem lehet földtulajdonosi képviselő, aki:

a) büntetett előéletű,

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,

d.) az a személy, aki annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt. (Vtv. 12.§ (5)-(6) bekezdés)

A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője az Vhr. 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A ………………… kódszámú vadászterület nagysága:… ha, melynek 1/5-e: …… ha

A …………….kódszámú vadászterület határaival érintett települések az alábbiak:

……………………………………………………………………………………………….

Kelt ………………, 2016. ……………………………

A földtulajdonosi gyűlést összehívó földtulajdonosok neve, a tulajdonukban lévő földterület nagysága és helyrajzi száma és azok összes földtulajdonának területe hogyan aránylik a vadászterület teljes területéhez.

Földtulajdonosi gyűlést összehívók:

Név/képviselő Földterület nagysága és hrsz.településenként Arány a vadászterület teljes területéhez

(saját tulajdon vagy meghatalmazás alapján)

Kategória: Hírek, aktualitások | A földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva