A vadászszövetség taggyűlésének összehívására vonatkozó előírások, a tagszervezet képviselete és a visszahívás szabályai

A szövetségre jelenleg a régi Ptk (1959. évi IV.tv.) – a továbbiakban: Ptk. – rendelkezéseit kell alkalmazni a 2013. évi CLXXVII. tv. 11. § (5) bekezdése alapján. (1. melléklet)

A szövetség alapszabálya a taggyűlés összehívását a jogszabályi előírások szerint szabályozza. (2. melléklet)

A rendelkezésekből következik, hogy a taggyűlést az egyesület elnöke (alapszabály 8.§ (1) bek. utolsó mondat) vagy a bíróság hívhatja össze.

Az egyesület tagjai vagy az ellenőrző bizottság a taggyűlés összehívására NEM jogosultak, azonban a taggyűlés összehívását KEZDEMÉNYEZHETIK az egyesület elnökénél.

A Ptk-nak az egyesületekre vonatkozó szabályainak egyszerű elolvasásából, a szavak általánosan elfogadott jelentéséből mindez könnyedén megállapítható. Egyébként a Ptk. 63.§ (2) bekezdése rendelkezik a taggyűlés összehívásáról és arról, hogy kik jogosultak erre, az alábbiak szerint:

Ptk.63. §92 (1) Az egyesület legfőbb szerve a tagok összessége (taggyűlés) vagy a tagok által – az alapszabályban meghatározottak szerint – közvetlenül vagy közvetett úton legfőbb szervként választott testület.

(2) Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze kell hívni. A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri.

Ezzel összhangban van a bírói gyakorlat is. (3. melléklet)

Az ellenőrző bizottság a taggyűlés összehívására tehát nem jogosult, csak az összehívás kezdeményezésére, amelyet az elnöknél kell megtennie. Az EB esetében az összehívás KEZDEMÉNYEZÉSÉNEK további feltétele az alapszabály 13.§ (8) bekezdésében írtak amely a (9) bekezdés szerinti intézkedések. (4. Melléklet)

Összefoglalva:

  • Az ellenőrző bizottság a taggyűlés összehívására nem jogosult, csak az összehívás kezdeményezésére. (Ptk.63.§ (2) bek. alapszabály 8. (2) bek.c./, 13.§ (8)-(9)bek.)
  • az EB kezdeményezésének előfeltétele, hogy súlyosabb hiányosság megállapítása esetén írásban tájékoztassa a taggyűlést és kezdeményezze a szükséges intézkedések megtételét. (alapszabály 13.§ (8) bek. b./ pont)
  • Ha az EB által javasolt intézkedés kezdeményezése nem vezet eredményre, vagy ha az ellenőrzés az ELNÖKSÉG tevékenységével kapcsolatban állapít meg hiányosságokat, az EB KEZDEMÉNYEZHETI a taggyűlés összehívását. (alapszabály 13.§ (9) bek.)
  • Ilyen esetben a taggyűlést 30 napon belül össze kell hívni. Ennek elmulasztása esetén vagy azonnali intézkedést igénylő esetben az EB írásban tájékoztatja az ügyészséget. (alapszabály 13.§ (9) bek.)
  • Az új taggyűlés összehívását pedig a BÍRÓSÁG csak az ügyész keresete alapján rendelheti el. (Ptk.63.(2) bek., BH1996.393.)

A jogtalanság talaján áll tehát az az EB, amely közvetlenül hívja össze a taggyűlést, mert erre sem az alapszabály, sem a Ptk.,sem a bírói gyakorlat alapján nincs lehetősége, tehát az EB által összehívott taggyűlés törvénytelen.

***

A taggyűlésen a tagszervezetet a tagszervezet elnöke – vadásztársaság esetén a törvényszéken nyilvántartásba vett elnök, más gazdálkodó szerv esetén a hatályos cégjegyzékbe bejegyzett képviselő – képviseli. (alapszabály 6.§.(6))

A taggyűlésen a tagszervezetnek csak egy szavazata van, amelyet a tagszervezet elnöke vagy más törvényes képviselője gyakorol. A tagot tehát abban az esetben is egy szavazat illeti meg, amennyiben a tagnak több képviselője is jelen van a taggyűlésen. Szavazni csak személyes lehet.

A taggyűlésen az alapszabály 9.§ (1) a./ pontja szerint a tagszervezetet az alábbiak képviselhetik:

A taggyűlés által felvett vadásztársaságok, vadgazdálkodást folytató más jogi személyek és vadászati érdekvédelmet ellátó köztestületek, amelyeket annak elnökei képviselnek a taggyűlésen, akiknek a nevét a tag illetve a köztestület írásban köteles bejelenteni a szövetség elnökének vagy az elnökségnek. Gazdálkodó szervezetek esetében a cégjegyzék szerinti képviseletére jogosult személy vehet részt a taggyűlésen.

Képviseletnek tehát nincs helye a taggyűlésen az alapszabály szerint, és ez összhangban van az irányadó bírói gyakorlattal is. (5. melléklet)

***

A visszahívást az alapszabály 6.§-a szabályozza azzal, hogy INDOKOLT esetben a tisztségviselők bármikor visszahívhatók.

Kötelező a visszahívás, ha a Ptk.62.§ (5) bekezdésben írt feltételek megváltoztak.

A Ptk.62.§ (5) bekezdése szerint:

Ptk.62. §89 (5) Az egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet,

a) aki legalább korlátozottan cselekvőképes, kivéve, ha a cselekvőképességét a bíróság a képviseleti joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és

b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

c) aki

ca) magyar állampolgár, vagy

cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

Tehát, ha ezek a feltételek az érintett tiszségviselő esetében fennállnak, kötelező a visszahívás.

A visszahívás nem kötelező eseteit az alapszabály 6.§ (2) bekezdése akként szabályozza, hogy visszahívható az a tisztségviselő,

  • aki az alapszabályban előírt feladatait több mint három hónapja önhibájából nem látja el, illetve
  • tevékenysége súlyosan sérti és veszélyezteti a szövetség alapszabályban meghatározott céljainak elérését, feladatainak teljesítését.

Amennyiben pedig a visszahívás jog- vagy alapszabálysértő módon történt, a tisztségéből visszahívott – vagy bármely tag – erre hivatkozva a visszahívásról rendelkező határozat megsemmisítése iránt a tudomására jutástól számított 30 napos jogvesztő határidőben pert indíthat. (alapszabály 6.§ (3) bek.)

A visszahívás titkos szavazással történik.(alapszabály 9.§ (2) b./ )

Ha a kezdeményezett visszahívás indokai alapszabályba és jogszabályba ütköznek, emellett valótlan indokok is egyben, annak következményeit a visszahívók viselik.

Mellékletek:

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

3. sz. melléklet

4. sz. melléklet

5. sz. melléklet

Kozgyules-osszehivasa-tag

Kategória: Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség, Hírek, aktualitások | A közvetlen link.