A földtulajdonosi képviselőkre vonatkozó főbb szabályok

Ismeretes, hogy a 2015. évi CLXXXIII. tv-el került módosításra az 1996. évi LV. tv., míg a Vhr.-t a 14/2016.(III.2.) FM. r. módosította.

A közelgő földtulajdonosi gyűléseken valószínűleg több földtulajdonosi képviselő személyében történik változás – már csak az összeférhetetlenségi szabályok miatt is – ezért célszerű áttekinteni azokat a hatályos szabályokat, amelyek a földtulajdonosi képviselőkre vonatkoznak.

Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok  a képviselet formájáról, a képviselő személyéről is döntenek.

A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.

A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli. A vadászati hatóság nyilvántartást vezet a tulajdonosi közösség képviselőjéről.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője a Vhr. 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A kérelemhez mellékelni kell:

  •  a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

  • a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és a Vhr-ben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma az alábbi:

1. A közös képviselő neve

2. A közös képviselő lakcíme/székhelye

3. A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma

4. A közös képviselő telefonszáma

5. A közös képviselő e-mail címe

A tulajdonosi közösség képviselője a felsorolt adatokban, tényekben bekövetkezett változást a változás bekövetkezésének napjától számított tizenöt napon belül a vadászati hatóságnak írásban köteles bejelenteni.

Tehát a közös képviselő a megválasztását követő jogerős nyilvántartásba vétele után köteles a NAV-tól külön adószámot kérni, köteles külön bankszámlát nyitni, és ezeket az adatokat közölnie kell a vadászatra jogosulttal, amely köteles a földtulajdonosi közösséggel kötött szerződés alapján a haszonbérleti díjat a közös képviselő által megadott bankszámlára átutalni.

Nem lehet képviselő, aki:

a) büntetett előéletű;

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

d) annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt.

A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség által megválasztott képviselő jogszabályi feltételeknek való megfelelését a nyilvántartásba vétel során megvizsgálja.

A képviselői megbízatás megszűnik:

a) visszahívással,

b) lemondással,

c) a képviselő halálával, jogi személy képviselő esetén jogutód nélküli megszűnésével,

d) a képviselő cselekvőképességének a feladata ellátásához szükséges ügycsoportban történő korlátozásával,

e) jogi személy képviselő esetén a vele szembeni végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás jogerős megindításával,

f) a képviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével,

g) a képviselő kilencven napot meghaladó akadályoztatása esetén.

Ezek az előírások vonatkoznak arra az esetre is, ha a szerződés tartama alatt új közös képviselőt választanak meg.

A képviselet megszűnése esetén a tulajdonosok a Vtv. 14. §-ban foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan napon belül új képviselőt választani, ami azt jelenti, hogy új földtulajdonosi gyűlést kell összehívni a Vtv. 12.§ (1) bekezdés a.) pontban írt képviselő választás céljából.

Ettől a kivételtől eltekintve a tulajdonosi közösség vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a tulajdonosi közösség gyűlését.

Kötelező a gyűlés összehívása abban az esetben is, ha:

  • a haszonbérleti szerződés a haszonbérlő megszűnése miatt szűnik meg, vagy

  • ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő jogutód nélkül megszűnik, a tulajdonosi közösség képviselőjének a megszűnés időpontját követő hatvan napon belül össze kell hívni a tulajdonosi közösség gyűlését, és annak döntenie kell a vadászati jog hasznosításának módjáról, feltételeiről.

A tulajdonosi közösség gyűlése a képviselőt visszahívhatja. A visszahívott képviselő az új képviselő megválasztásáig változatlan díjazás mellett köteles feladatait ellátni, azzal, hogy kötelezettséget nem vállalhat, és jogról nem mondhat le érvényesen.

A földtulajdonosi képviselő köteles:

a) a tulajdonosi közösség gyűlése határozatait a jogszabályok és a működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően előkészíteni és végrehajtani;

b) a határozatokról és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást vezetni;

c) a tulajdonosi közösség részére elkülönített, kizárólag a tulajdonosi közösség pénzügyeinek kezelésére bankszámlát – ha a képviselő költségvetési szerv, akkor a külön e célra a Magyar Államkincstárnál vezetett alszámlát – nyitni és vezetni;

d) a haszonbérleti díj kifizetését a vadászati év lezárását követő hatvan napon belül biztosítani a földtulajdonosok részére,

e) A tulajdonosi közösség gyűlését évente legalább egy alkalommal összehívni. Ha a képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonosi közösség gyűlésének összehívása a Vtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A tulajdonosi közösség pedig köteles működési szabályzatot készíteni a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről, ideértve a képviselő javadalmazásának és elszámolási kötelezettségének, valamint a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is.

A tulajdonosi közösség a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan perelhet és perelhető.

A tulajdonosi közösség a Vtv. 12.§ (1) bekezdése szerint megválasztott, és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett – hatósági igazolással rendelkezőképviselője külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosi közösség ügyeiben eljárva:

  • a tulajdonosi közösség nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,

  • képviseli a tulajdonosi közösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.A tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékét a vadászati jog hasznosításának feltételei között, az éves költségvetésben előzetesen rögzíteni kell.

A tulajdonosi közösség képviselője – a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével – a Vtv. 14. §-ában meghatározott módon tájékoztatást tesz közzé a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és módjáról, továbbá – a meghozataluktól számított tizenöt napon belül – a tulajdonosi gyűlésen hozott határozatokról.

A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet.

A tulajdonosi közösség képviselője a vadászterület földtulajdonosai részére – kérésükre – az őket érintő kérdésekben felvilágosítást ad, továbbá az iratokba az őket érintő részek tekintetében betekintést biztosít.

A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

Amennyiben pedig a földtulajdonosi közösség képviselője a reá vonatkozó szabályokat megsérti, avagy nem annak megfelelően jár el, akkor felmerülhet akár a büntetőjogi felelőssége (pl. hűtlen kezelés,stb.) is.

1. sz. Melléklet

Dr. Mészáros Attila
ügyvéd

 

Kategória: Hírek, aktualitások | A közvetlen link.