A földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmény

A Vtv. módosított szabályai szerint kell a földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetményt összeállítani. Ennek – többek között – azért van jelentősége, mert a földtulajdonosi gyűlésen érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

Számos hirdetmény minta kering a neten is, de azt javasoljuk, hogy ezeket mindenképpen vessék össze a hirdetményt összeállítók a Vtv. és a Vhr. rendelkezéseivel.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nemcsak a Vtv. 12.§ (1) bekezdés a-c. pontjaiban kell döntenie a gyűlésnek, hanem a működési szabályzat elfogadásáról (Vtv.12. § (12) bekezdés), illetve a tulajdonosi közösség és a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről (Vhr. 10.§ (1) bekezdés), valamint dönthet a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról is, mert a tulajdonosi közösség erről – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet. (Vhr. 10.§ (3) bekezdés).

A napirendi pontok összeállításának azért is van jelentősége, hogy a földtulajdonosi gyűlést ne kelljen állandóan összehívogatni.

Tehát a jogszabályok alapos ismerete esetén összeállítható a hirdetmény, amelyhez az alábbi mintát mellékeljük.

Dr. Mészáros Attila

ügyvéd

HIRDETMÉNY

Alulírottak, mint a ………………………..Kormányhivatal vadászati hatósága jogerős határozatával megállapított – és a jelen hirdetmény mellékleteként csatolt térképi megjelölésű – …………………………..kódszámú vadászterület határaival érintett ……………………………………..Földtulajdonosi Közösség jelen hirdetményt aláíró földtulajdonosai illetve földtulajdonosi meghatalmazással rendelkezők – az összes földtulajdonosnak a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5-eként – az 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 12.§ (1) bekezdés a./, b./ és c./ pontjában írt okból – figyelemmel a Vtv. 14.§-ban írt eljárási rendre –

2016. ………. ………….. ………..órára

földtulajdonosi gyűlést

hívunk össze.

A gyűlés helye: …………………………….. ……………..

A Vtv.12.§ (1) bek. a./,b.,c./ pontjai és a (12) bekezdés szerinti határozathozatalt igénylő napirendi pontok:

1. Döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről

2. Döntés a vadászterület határának a Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, kivéve, ha nincs a megváltoztatásra irányuló módosító javaslat

3. Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről

4. A földtulajdonosi közösség működési szabályzatának elfogadása (Vtv. 12.§ (12) bekezdés, Vhr.9.§ (1) bekezdés)

5. Döntés a tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről. (Vhr. 10.§ (1) bekezdés)

6. Döntés a a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról (Vhr. 10.§ (3) bekezdés)

A napirendi kérdésekben hozott határozatot írásba kell foglalni. A határozatról készült és két tanúval hitelesített okirat egy példányát a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a tulajdonosi közösség gyűlését követő tizenöt napon belül meg kell küldeni.

A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés helyszínén ……órától kezdődik.

Tájékoztatások és figyelmeztetések:

Társult vadászati jog esetén a Vtv. 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti. A kezdeményezőnek a vadászati hatóság és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra hirdetményt kell közzétennie, amelyet a gyűlést megelőző napig kell kifüggesztve tartani. A hirdetmény – tájékoztató jelleggel – a települési önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –, elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.

A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tulajdonosi közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a vadászterület térképi megjelölését. A tulajdonosi közösségi gyűlést csak a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

A határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatják.

A földtulajdonosi gyűlésen  érvényes határozat csak akkor hozható, ha a földtulajdonosok gyűlésének összehívása érdekében eleget tettek a Vtv. 14.§ (1) bekezdésben foglalt fenti eljárásnak.

A Vhr. 9.§. (3) bekezdése szerint a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a Vhr.9.§ (3) bekezdésében felsorolt okirattal igazolva be nem jelentették.

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet nyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.(Ptk.5:78.§)

A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.

A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy

a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,

b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint

c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.

Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét a jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

A földtulajdonosi gyűlésen a földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.

Nem lehet földtulajdonosi képviselő, aki:

a) büntetett előéletű,

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,

d.) az a személy, aki annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt. (Vtv. 12.§ (5)-(6) bekezdés)

A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője az Vhr. 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A ………………… kódszámú vadászterület nagysága:… ha, melynek 1/5-e: …… ha

A …………….kódszámú vadászterület határaival érintett települések az alábbiak:

……………………………………………………………………………………………….

Kelt ………………, 2016. ……………………………

A földtulajdonosi gyűlést összehívó földtulajdonosok neve, a tulajdonukban lévő földterület nagysága és helyrajzi száma és azok összes földtulajdonának területe hogyan aránylik a vadászterület teljes területéhez.

Földtulajdonosi gyűlést összehívók:

Név/képviselő Földterület nagysága és hrsz.településenként Arány a vadászterület teljes területéhez

(saját tulajdon vagy meghatalmazás alapján)

Kategória: Hírek, aktualitások | A közvetlen link.