A földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmény

A Vtv. módosított szabályai szerint kell a földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetményt összeállítani. Ennek – többek között – azért van jelentősége, mert a földtulajdonosi gyűlésen érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

Számos hirdetmény minta kering a neten is, de azt javasoljuk, hogy ezeket mindenképpen vessék össze a hirdetményt összeállítók a Vtv. és a Vhr. rendelkezéseivel.

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy nemcsak a Vtv. 12.§ (1) bekezdés a-c. pontjaiban kell döntenie a gyűlésnek, hanem a működési szabályzat elfogadásáról (Vtv.12. § (12) bekezdés), illetve a tulajdonosi közösség és a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről (Vhr. 10.§ (1) bekezdés), valamint dönthet a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról is, mert a tulajdonosi közösség erről – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet. (Vhr. 10.§ (3) bekezdés).

A napirendi pontok összeállításának azért is van jelentősége, hogy a földtulajdonosi gyűlést ne kelljen állandóan összehívogatni.

Tehát a jogszabályok alapos ismerete esetén összeállítható a hirdetmény, amelyhez az alábbi mintát mellékeljük.

Dr. Mészáros Attila

ügyvéd

HIRDETMÉNY

Alulírottak, mint a ………………………..Kormányhivatal vadászati hatósága jogerős határozatával megállapított – és a jelen hirdetmény mellékleteként csatolt térképi megjelölésű – …………………………..kódszámú vadászterület határaival érintett ……………………………………..Földtulajdonosi Közösség jelen hirdetményt aláíró földtulajdonosai illetve földtulajdonosi meghatalmazással rendelkezők – az összes földtulajdonosnak a tulajdoni hányada arányában számított legalább 1/5-eként – az 1996. évi LV. tv. (a továbbiakban: Vtv.) 12.§ (1) bekezdés a./, b./ és c./ pontjában írt okból – figyelemmel a Vtv. 14.§-ban írt eljárási rendre –

2016. ………. ………….. ………..órára

földtulajdonosi gyűlést

hívunk össze.

A gyűlés helye: …………………………….. ……………..

A Vtv.12.§ (1) bek. a./,b.,c./ pontjai és a (12) bekezdés szerinti határozathozatalt igénylő napirendi pontok:

1. Döntés a képviselet formájáról, a képviselő személyéről

2. Döntés a vadászterület határának a Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, kivéve, ha nincs a megváltoztatásra irányuló módosító javaslat

3. Döntés a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről

4. A földtulajdonosi közösség működési szabályzatának elfogadása (Vtv. 12.§ (12) bekezdés, Vhr.9.§ (1) bekezdés)

5. Döntés a tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékéről. (Vhr. 10.§ (1) bekezdés)

6. Döntés a a földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról (Vhr. 10.§ (3) bekezdés)

A napirendi kérdésekben hozott határozatot írásba kell foglalni. A határozatról készült és két tanúval hitelesített okirat egy példányát a vadászati hatóságnak nyilvántartásba vétel céljából a tulajdonosi közösség gyűlését követő tizenöt napon belül meg kell küldeni.

A regisztráció a fenti napon a földtulajdonosi gyűlés helyszínén ……órától kezdődik.

Tájékoztatások és figyelmeztetések:

Társult vadászati jog esetén a Vtv. 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti. A kezdeményezőnek a vadászati hatóság és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra hirdetményt kell közzétennie, amelyet a gyűlést megelőző napig kell kifüggesztve tartani. A hirdetmény – tájékoztató jelleggel – a települési önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –, elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.

A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie. A hirdetménynek tartalmaznia kell a tulajdonosi közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait, a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá a vadászterület térképi megjelölését. A tulajdonosi közösségi gyűlést csak a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani. Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

A határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatják.

A földtulajdonosi gyűlésen  érvényes határozat csak akkor hozható, ha a földtulajdonosok gyűlésének összehívása érdekében eleget tettek a Vtv. 14.§ (1) bekezdésben foglalt fenti eljárásnak.

A Vhr. 9.§. (3) bekezdése szerint a vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a Vhr.9.§ (3) bekezdésében felsorolt okirattal igazolva be nem jelentették.

Vadászterületnek minősülő ingatlan esetében csak egy személy tehet érvényesen jognyilatkozatot. Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, a tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, az 50%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos vagy meghatalmazott az ingatlan teljes területét érintően tehet nyilatkozatot. Ha a tulajdoni hányad 50% alatt van, vagy a meghatalmazás nem éri el az érintett ingatlan tulajdoni hányadának 50%-át, akkor az ingatlant érintően nem lehet jognyilatkozatot tenni.(Ptk.5:78.§)

A tulajdonosi vagy képviseleti jogosultság igazolását a kialakított vadászterületen belül, a vadászterület kiterjedésének megállapításánál figyelembe vehető földterülettel rendelkező bármely tulajdonos kérheti.

A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy

a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,

b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint

c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.

Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét a jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

A földtulajdonosi gyűlésen a földtulajdonosok a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.

Nem lehet földtulajdonosi képviselő, aki:

a) büntetett előéletű,

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll,

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,

d.) az a személy, aki annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt. (Vtv. 12.§ (5)-(6) bekezdés)

A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője az Vhr. 1. számú mellékletben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi.

A kérelemhez mellékelni kell:

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és az e rendeletben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A ………………… kódszámú vadászterület nagysága:… ha, melynek 1/5-e: …… ha

A …………….kódszámú vadászterület határaival érintett települések az alábbiak:

……………………………………………………………………………………………….

Kelt ………………, 2016. ……………………………

A földtulajdonosi gyűlést összehívó földtulajdonosok neve, a tulajdonukban lévő földterület nagysága és helyrajzi száma és azok összes földtulajdonának területe hogyan aránylik a vadászterület teljes területéhez.

Földtulajdonosi gyűlést összehívók:

Név/képviselő Földterület nagysága és hrsz.településenként Arány a vadászterület teljes területéhez

(saját tulajdon vagy meghatalmazás alapján)

Kategória: Hírek, aktualitások | A földtulajdonosi gyűlést összehívó hirdetmény bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A földtulajdonosi gyűlés összehívásának és megtartásának szabályai 2016

Ismeretes, hogy a 2015. évi CLXXXIII. tv-el került módosításra az 1996. évi LV. tv., míg a Vhr.-t a 14/2016.(III.2.) FM. r. módosította.

A módosított Vtv-ből ismertek a határidők, amelyek közül a földtulajdonosi gyűlés összehívására vonatkozó fő szabály az, hogy miután a vadászati hatóság a vadászterület határára vonatkozó határozatát közzéteszi, és az jogerőre emelkedik, ezt követően hívható össze hirdetménnyel a megállapított vadászterület tulajdonosi közösségének első gyűlése, amelyet a földtulajdonosok 1/5-e kezdeményezhet.

Ismeretes az is, hogy a vadászterület határát megállapító határozat alapján az érintett földtulajdonosok vadászati joggal rendelkező közösséget (a továbbiakban: tulajdonosi közösség) alkotnak. 

Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok a Vtv. 12.§ (1) bekezdés alapján:

a) a képviselet formájáról, a képviselő személyéről,

b) a vadászterület határának a Vtv. 20. § (1) bekezdése szerinti megváltoztatására irányuló, e törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú kérelem előterjesztéséről, illetve

c) a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről

a tulajdonukban álló földterület – ideértve a medret is – aránya szerint számított szavazattöbbséggel határoznak.

 A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

A tulajdonosi közösség a földtulajdonosi gyűlésen köteles működési szabályzatot készíteni a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről, ideértve a képviselő javadalmazásának és elszámolási kötelezettségének, valamint a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is. A tulajdonosi közösség működési szabályzatának kötelező minimális adattartalmát a Vhr. 2. számú melléklet tartalmazza.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője a Vhr. 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú és a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal veszi nyilvántartásba.

A nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékelni kell:

a) a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

b) a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és a Vhr-ben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjének nyilvántartásba vétel iránti kérelmét akkor utasítja el, ha

  1. a Vtv. 14. § (1) bekezdése szerinti hirdetmény

aa) nem felelt meg a Vtv. 14. § (2) bekezdésében meghatározott követelményeknek, ab) kifüggesztése nem a Vtv. 14. § (1) és (2) bekezdésében előírtak szerint történt, ac) nem tartalmazta, hogy a tulajdonosi gyűlés összehívását a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított legalább egyötöde kezdeményezte, vagy

b) a képviselő személyével szemben a Vtv. 12. § (5) vagy (7) bekezdésében meghatározott kizárási ok áll fenn.

Társult vadászati jog esetén a Vtv. 12. § (1) bekezdése szerinti kérdésekben való határozat meghozatalát a vadászterület összes tulajdonosának a tulajdoni hányada arányában számított egyötöde kezdeményezheti. A kezdeményezőnek a vadászati hatóság és minden érintett település önkormányzatának hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon a tulajdonosi közösség gyűlését megelőző legalább harminc napra hirdetményt kell közzétennie, amelyet a gyűlést megelőző napig kell kifüggesztve tartani. A hirdetmény – tájékoztató jelleggel – a települési önkormányzat hivatalos lapjában – ennek hiányában a helyi lapban –, elektronikus tájékoztatásra szolgáló honlapján, valamint a hatóság hivatalos lapjában is közzétehető.

A hirdetmény hirdetőtáblán történő kifüggesztésének minden érintett település önkormányzatánál azonos napon, azonos tartalommal kell megtörténnie.

A hirdetménynek tartalmaznia kell:

a tulajdonosi közösség gyűlésének helyét, idejét és napirendi pontjait,

– a képviselet szabályaira való figyelmeztetést, továbbá

– a vadászterület térképi megjelölését.

A tulajdonosi közösségi gyűlést csak a vadászterület fekvése szerinti vadgazdálkodási tájegységen belül lehet megtartani.

Fontos szabály, hogy hirdetmény kifüggesztésének időtartamába a kifüggesztés, illetve a levétel napja nem számítható be.

Érvényes határozat csak akkor hozható, ha a tulajdonosi közösség gyűlését szabályszerűen hívták össze.

A határozathozatalban önhibáján kívül részt nem vett vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt földtulajdonosok, ha a határozat az okszerű gazdálkodást sérti, vagy a meghozott határozattal egyet nem értő, kisebbségben maradt vagy a határozathozatalban részt nem vett földtulajdonosok jogos érdekeinek lényeges sérelmével jár, a határozatot annak meghozatalától számított harminc napon belül a bíróságnál megtámadhatják.

A földtulajdonosi gyűlés általában a regisztrációval kezdődik.

A földtulajdonosi gyűlésen a földtulajdonos vagy személyesen vesz részt, vagy meghatalmazással képviselteti magát.

Mivel a jegyző képviseleti joga megszűnt, ezért kizárólag a földtulajdonos vagy meghatalmazottja jogosult eljárni a földtulajdonosi gyűlésen.

A meghatalmazás a Vhr. 9. § (3) bekezdésében meghatározott, a tulajdonjog igazolására elfogadható dokumentumok valamelyikével együtt érvényes.

Állami tulajdonú földterület esetén a vadászati joggal kapcsolatos eljárásokban meghatalmazásnak minősül a vagyonkezelési szerződésbe foglalt, vadászati joggal összefüggő képviseletre vonatkozó meghatalmazás, amely a meghatalmazott által bemutatott, a képviselettel érintett állami földterületek listájával együtt érvényes.

Ha az ingatlannak több tulajdonosa van, érvényes jognyilatkozatot csak egy személy tehet. A tulajdonostársak képviseletükről tulajdoni hányaduk arányában számított szótöbbséggel határoznak.

Ha a tulajdonosi gyűlés összehívása, illetve a határozathozatal alkalmával a föld tulajdonosa nem személyesen tesz jognyilatkozatot, képviseletéről a Polgári Törvénykönyv képviseleti jogra vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő és a Vhr. 15. számú mellékletben meghatározott adattartalommal kiállított írásbeli meghatalmazás útján gondoskodhat.

A vadászterületnek minősülő ingatlan tulajdonjoga igazolásaként el kell fogadni:

a) az ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát;

b) az ingatlan tulajdonjogának földhivatali bejegyzéséről szóló határozat eredeti vagy közjegyző által hitelesített másolati példányát;

c) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott földkönyvet vagy tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv kivonatot;

d) az ingatlanügyi hatóság által papíralapon vagy elektronikus adathordozón kiadott, a tulajdonosok nevét, tulajdoni hányadát, a földrészletek helyrajzi számait, valamint azok területét hektárban tartalmazó összesítőt;

e) az ingatlan-nyilvántartási adatbázishoz adatátviteli vonalon való csatlakozással számítógépes hálózaton történő adatlekéréssel történő helyszíni adatbemutatást, vagy a tulajdoni lapról elektronikus formában szolgáltatott nem hiteles másolat helyszíni bemutatását.

A tulajdonosi közösség tagjának tulajdonában álló föld tulajdonjogának első alkalommal történő igazolását mindaddig el kell fogadni, amíg a változást a a felsorolt okiratok valamelyikével igazolva be nem jelentették.

A regisztráció után a földtulajdonosi gyűlés levezetője megállapítja a határozatképességet és a szavazati arányt, településenkénti bontásban az alábbiak szerint:

A Vtv. 12. §-ában foglaltak szerinti szavazati arány megállapításához a vadászterület tulajdonosi közössége jegyzőkönyvbe foglalja, hogy

a) tulajdonosként, továbbá a tulajdonos képviselőjeként ki, mekkora területtel vesz részt a tulajdonosi gyűlésen,

b) a kialakított vadászterület egészéhez viszonyítottan a tulajdonosi gyűlésen megjelent tulajdonosok vagy meghatalmazott képviselőik milyen arányt képviselnek, valamint

c) a képviseleti jogosultságot megalapozó meghatalmazás érvényes-e.

Ha ugyanazon földterületre több meghatalmazás került kiállításra, és azok érvényességét a fentiekben előírt jegyzőkönyv felvétele során nem lehet egyértelműen meghatározni, az adott földterületre vonatkozó összes meghatalmazást érvénytelennek kell tekinteni.

A földtulajdonosi gyűlés a regisztráció, a jelenlét, a szavazati arány megállapítása után a hirdetményben közzétett napirendi pontok alapján folytatja munkáját. A napirendi pontokban kell határozatot hozni, a határozatokat sorszámmal ellátva, „igen, nem, tartózkodik” szavazat és az ehhez tartozó szavazati arány megjelölésével kell jegyzőkönyvbe foglalni, a jegyzőkönyvet a levezető elnöknek és a hitelesítőknek alá kell írnia. A napirend végeztével a levezető elnök a földtulajdonosi gyűlést berekeszti és az ismertetett szabályok szerint a megválasztott földtulajdonosi képviselő köteles a továbbiakban eljárni.

Dr. Mészáros Attila

ügyvéd

Kategória: Hírek, aktualitások | A földtulajdonosi gyűlés összehívásának és megtartásának szabályai 2016 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

A földtulajdonosi képviselőkre vonatkozó főbb szabályok

Ismeretes, hogy a 2015. évi CLXXXIII. tv-el került módosításra az 1996. évi LV. tv., míg a Vhr.-t a 14/2016.(III.2.) FM. r. módosította.

A közelgő földtulajdonosi gyűléseken valószínűleg több földtulajdonosi képviselő személyében történik változás – már csak az összeférhetetlenségi szabályok miatt is – ezért célszerű áttekinteni azokat a hatályos szabályokat, amelyek a földtulajdonosi képviselőkre vonatkoznak.

Társult vadászati jog esetén a tulajdonosi közösség gyűlésén a megjelent földtulajdonosok  a képviselet formájáról, a képviselő személyéről is döntenek.

A tulajdonosi közösség képviselője természetes és jogi személy lehet.

A tulajdonosi közösséget, valamint a tulajdonosi közösség képviselőjét a vadászati hatóság nyilvántartásba veszi, illetve az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak esetén a nyilvántartásból törli. A vadászati hatóság nyilvántartást vezet a tulajdonosi közösség képviselőjéről.

Megválasztását követően a tulajdonosi közösség képviselője a Vhr. 1. számú mellékletében meghatározott adattartalmú és a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon nyilvántartásba vétel iránti kérelmet nyújt be a vadászati hatósághoz. A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség képviselőjét az 1. számú melléklet A. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartásba veszi. A kérelemhez mellékelni kell:

  •  a Vtv. 12. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglaltakról hozott határozatok másolati példányát, valamint

  • a Vtv. 12. § (12) bekezdésében meghatározott és a Vhr-ben megállapított szabályok alapján elkészített, a tulajdonosi közösség működésére vonatkozó szabályzat teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt példányát.

A tulajdonosi közösség közös képviselőjének nyilvántartásba vétele iránti kérelem kötelező adattartalma az alábbi:

1. A közös képviselő neve

2. A közös képviselő lakcíme/székhelye

3. A közös képviselő adóazonosító jele/adószáma

4. A közös képviselő telefonszáma

5. A közös képviselő e-mail címe

A tulajdonosi közösség képviselője a felsorolt adatokban, tényekben bekövetkezett változást a változás bekövetkezésének napjától számított tizenöt napon belül a vadászati hatóságnak írásban köteles bejelenteni.

Tehát a közös képviselő a megválasztását követő jogerős nyilvántartásba vétele után köteles a NAV-tól külön adószámot kérni, köteles külön bankszámlát nyitni, és ezeket az adatokat közölnie kell a vadászatra jogosulttal, amely köteles a földtulajdonosi közösséggel kötött szerződés alapján a haszonbérleti díjat a közös képviselő által megadott bankszámlára átutalni.

Nem lehet képviselő, aki:

a) büntetett előéletű;

b) ilyen tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll;

c) a képviselői tevékenységével összefüggésben keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget.

d) annál a vadászatra jogosultnál tölt be vezető tisztséget, amellyel a tulajdonosi közösség a vadászterület vadászati jogára haszonbérleti szerződést köt.

A vadászati hatóság a tulajdonosi közösség által megválasztott képviselő jogszabályi feltételeknek való megfelelését a nyilvántartásba vétel során megvizsgálja.

A képviselői megbízatás megszűnik:

a) visszahívással,

b) lemondással,

c) a képviselő halálával, jogi személy képviselő esetén jogutód nélküli megszűnésével,

d) a képviselő cselekvőképességének a feladata ellátásához szükséges ügycsoportban történő korlátozásával,

e) jogi személy képviselő esetén a vele szembeni végelszámolás, csőd- vagy felszámolási eljárás jogerős megindításával,

f) a képviselővel szembeni kizáró ok bekövetkeztével,

g) a képviselő kilencven napot meghaladó akadályoztatása esetén.

Ezek az előírások vonatkoznak arra az esetre is, ha a szerződés tartama alatt új közös képviselőt választanak meg.

A képviselet megszűnése esetén a tulajdonosok a Vtv. 14. §-ban foglalt eljárás szerint kötelesek hatvan napon belül új képviselőt választani, ami azt jelenti, hogy új földtulajdonosi gyűlést kell összehívni a Vtv. 12.§ (1) bekezdés a.) pontban írt képviselő választás céljából.

Ettől a kivételtől eltekintve a tulajdonosi közösség vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett képviselője is összehívhatja a tulajdonosi közösség gyűlését.

Kötelező a gyűlés összehívása abban az esetben is, ha:

  • a haszonbérleti szerződés a haszonbérlő megszűnése miatt szűnik meg, vagy

  • ha a haszonbérleti szerződés időtartama alatt a haszonbérlő jogutód nélkül megszűnik, a tulajdonosi közösség képviselőjének a megszűnés időpontját követő hatvan napon belül össze kell hívni a tulajdonosi közösség gyűlését, és annak döntenie kell a vadászati jog hasznosításának módjáról, feltételeiről.

A tulajdonosi közösség gyűlése a képviselőt visszahívhatja. A visszahívott képviselő az új képviselő megválasztásáig változatlan díjazás mellett köteles feladatait ellátni, azzal, hogy kötelezettséget nem vállalhat, és jogról nem mondhat le érvényesen.

A földtulajdonosi képviselő köteles:

a) a tulajdonosi közösség gyűlése határozatait a jogszabályok és a működési szabályzat rendelkezéseinek megfelelően előkészíteni és végrehajtani;

b) a határozatokról és a határozatok végrehajtásáról nyilvántartást vezetni;

c) a tulajdonosi közösség részére elkülönített, kizárólag a tulajdonosi közösség pénzügyeinek kezelésére bankszámlát – ha a képviselő költségvetési szerv, akkor a külön e célra a Magyar Államkincstárnál vezetett alszámlát – nyitni és vezetni;

d) a haszonbérleti díj kifizetését a vadászati év lezárását követő hatvan napon belül biztosítani a földtulajdonosok részére,

e) A tulajdonosi közösség gyűlését évente legalább egy alkalommal összehívni. Ha a képviselő e kötelezettségének nem tesz eleget, a tulajdonosi közösség gyűlésének összehívása a Vtv. 14. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kezdeményezhető.

A tulajdonosi közösség pedig köteles működési szabályzatot készíteni a vadászati jog gyakorlásának, hasznosításának módjáról, feltételeiről, ideértve a képviselő javadalmazásának és elszámolási kötelezettségének, valamint a vadászati jog haszonbérbe adása esetén a haszonbérleti díj elszámolásának rendjét is.

A tulajdonosi közösség a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával kapcsolatos ügyek intézése során jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, továbbá önállóan perelhet és perelhető.

A tulajdonosi közösség a Vtv. 12.§ (1) bekezdése szerint megválasztott, és a vadászati hatóságnál nyilvántartásba vett – hatósági igazolással rendelkezőképviselője külön meghatalmazás nélkül a tulajdonosi közösség ügyeiben eljárva:

  • a tulajdonosi közösség nevében jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat,

  • képviseli a tulajdonosi közösséget a vadászati jog gyakorlásával, hasznosításával összefüggő hatósági, illetve bírósági eljárásban és más szervek előtt, valamint harmadik személyekkel szemben.A tulajdonosi közösség, illetve a tulajdonosi közösség képviselője működési költségének mértékét a vadászati jog hasznosításának feltételei között, az éves költségvetésben előzetesen rögzíteni kell.

A tulajdonosi közösség képviselője – a vadászati hatóságnál történő közzététel kivételével – a Vtv. 14. §-ában meghatározott módon tájékoztatást tesz közzé a földtulajdonosi kifizetések idejéről, helyéről és módjáról, továbbá – a meghozataluktól számított tizenöt napon belül – a tulajdonosi gyűlésen hozott határozatokról.

A földtulajdonosok által nem igényelt haszonbérleti díj felhasználásáról a tulajdonosi közösség – az igény érvényesítésére vonatkozó elévülés szabályaira is figyelemmel – határozatban rendelkezhet.

A tulajdonosi közösség képviselője a vadászterület földtulajdonosai részére – kérésükre – az őket érintő kérdésekben felvilágosítást ad, továbbá az iratokba az őket érintő részek tekintetében betekintést biztosít.

A tulajdonosi gyűlés iratait a tulajdonosi közösség képviselője legalább öt évig megőrzi.

Amennyiben pedig a földtulajdonosi közösség képviselője a reá vonatkozó szabályokat megsérti, avagy nem annak megfelelően jár el, akkor felmerülhet akár a büntetőjogi felelőssége (pl. hűtlen kezelés,stb.) is.

1. sz. Melléklet

Dr. Mészáros Attila
ügyvéd

 

Kategória: Hírek, aktualitások | A földtulajdonosi képviselőkre vonatkozó főbb szabályok bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva